නිතර අසන ප්‍රශ්න


දැන්වීමක් පලකරන්නේ කෙසේද?

marketplace.lk වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම පලකිරීම ඉතාමත්ම පහසුයි සහා නොමිලේ! දැන්වීම් පලකරන්න යැයි සඳහන් තැඹිලි පාට බොත්තම ක්ලික් කර එහි සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
ඔබගේ ගිණුමේ දත්ත ස්වයංක්‍රියවම ඔබ වෙනුවෙන් සම්පුර්ණ වනු ඇත.
ඔබගේ දැන්වීම අප විසින් විමර්ෂණය කල පසු තහවුරු කිරිමේ ඊ මේල් පණිවිඩයක් එවනු ලැබේ. සමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කාර්යාලීය වේලාවෙන් පැය 24ක් පමණ ගතවනු ඇත.


මගේ දැන්වීම ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ දැන්වීම ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබගේ ගිණුමට ගොස් එහි ඇති ඕනෑම දැන්වීමක් මකන බොත්තම ඔබන්න​.


මගේ දැන්වීම සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ ගිණුමට ගොස් එහි ඇති ඕනෑම දැන්වීමක් සංස්කරණය කරන​ බොත්තම ඔබන්න​.


marketplace.lk හි දැන්වීම් කෙතරම් කලක් රැඳී තිබේද?

ඔබ පල කල දැන්වීම්, ඔබ විසින්ම ඉවත් නොකළහොත්, එය දින 90ක කාලයක් වෙබ් අඩවියේ රැඳී තිබේ. ඉන් පසු ඔබත එය නැවතත් අලුත් කිරීමට පුලුවන් කම තිබේ.


මගේ දැන්වීම නෝපෙනෙන්නට හේතුව කුමක්ද?

සියලුම දැන්වීම් අප විසින් සැලකිලිමත්ව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. මෙයට සාමාන්‍යයෙන් පැය 4ක කාලයක් ගතවේ. පැය 4කට පසුව ඔබේ දැන්වීම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශවී නැත්නම් ඔබේ දැන්වීම අප විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. මෙයට හේතුව ඔබේ දැන්වීම වෙබ් අඩවියේ නීතිරීති අනුගමනය නොකිරීමයි. ඔබේ දැන්වීම මෙසේ ප්‍රතික්ෂේපවී ඇත්නම් ඔබට හේතු සහගතව විද්‍යුත් තැපැලක් ඒවා ඇත.


මගේ දැන්වීම ප්‍රතික්ෂේපවි ඇත්තේ ඇයි?

සියලුම දැන්වීම් අප විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඔබේ දැන්වීම වෙබ් අඩවියේ නීතිරීති අනුගමනය නොකරන්නේනම් එය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. එවිට එම දැන්වීමට නිසිලෙස් වෙනස් කම් කර නැවත පලකරන්න.


මගේ දැන්වීම සම්බන්දයෙන් දුරකථන ඇමතුම්වත්, විද්‍යුත් තැපැල් පත්වත් නොලැබේ. ඒ ඇයි?

ඔබේ දැන්වීමට පැහැදිලි මාතෘකාවක් සහ විස්තර ඇතුලත් කරන්න. තවද පැහැදිලි, සැබෑ ඡායාරූපයක්ද යොදන්න.


marketplace.lk හි දැන්වීම් පලකිරීමේ කොන්දේසි කුමක්ද?

අප විසින් පහන සඳහන් දෑ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ:
- ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුකූලව නීති විරෝධී යැයි සලකන භාණ්ඞ සහා සේවා
- ශ්‍රී ලංකාව තුල නොමැති භාණ්ඩ සහා සේවා විකිණීම
- අවලංගු දුරකථන අංකයක් හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක්
- අප්‍රසන්න බස්
- අප්‍රසන්න ඡායා රෑප
- වංචනික භාණ්ඞ සහා සේවා
- යථාරූපී නොවන විකුණුම් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම්
- මාතෘකාවට නොගැලපෙන විස්තර
- කිසියම් භාණ්ඞයක් හෝ සේවාවක් ගැන ප්‍රචාරණය නොකර ව්‍යාපාරයක් පිළිඹඳව ප්‍රචාරණය කිරීම.
- දැන්වීමේ මාතෘකාවට නොගැලපෙන ඡායා රෑප
- දැන්වීමේ මාතෘකාවට නොගැලපෙන දෙයකට සම්බන්ද URL ලින්ක් ඇතුලත් කිරීම
- එකම දැන්වීම බහුගුණයක් පල කිරීම


මගේ ගිණුමට ඇතුළුවන්නට නොහැක්කේ අයි?

බේ ගිණුමට ඇතුළුවීමට නොහැකිනම්:
- ඔබ වෙබ් අඩවිය තුල ගිණුමක් අරඹා ඇද්ද බලන්න
- ගිණුමක් සාදා ගත් පසුව එය ක්‍රියාත්මක කරගැනීමට පිළිබඳව එවූ විද්‍යුත් තැපැල පතේ ඇති ලින්ක් එක ක්ලික් කිරීමෙන් ගිණුම ක්‍රියාත්මක කර ඇද්ද බලන්න
- වෙබ් අඩවියට අතුලුවන විට නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සහ රහස් වචනය යොදා ඇද්ද බලන්න
ඉන්පසුව නැවතත් ගිණුමට ඇතුළුවීමට නොහැකි නම් කරුණාකර අප අමතන්න.How to read in Sinhala and Tamil ?

marketplace.lk uses Unicode to display Sinhala and Tamil text. If you are using Windows XP or an earlier version, you may need to set up Unicode support in order to view our Sinhala or Tamil site.
Step 1: Get Sinhala / Tamil Unicode support
- Follow the instructions to install Sinhala Unicode support here.
- Follow the instructions to install Tamil Unicode support here.
Step 2: Add Sinhala / Tamil fonts
- Download Sinhala fonts from here, then copy the font files to your system's "Font" directory.
- Tamil font is pre-installed in Windows XP and later versions.
Step 3: Refresh marketplace.lk.


How to write in Sinhala and Tamil ?

There are a few methods you can use to type in Sinhala and Tamil:
- Follow the instructions in the appropriate user guide provided here for Sinhala and here for Tamil
- Download Google Input Tools (Windows 7/Vista/XP users only)
- Use an online keyboard, such as Google Transliteration, and then copy-paste the Sinhala or Tamil text over to marketplace.lk.
- For some mobile phone users, it may be possible to obtain a Sinhala or Tamil keyboard through a smartphone app.